Regulamin sklepu internetowego

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy dokument (dalej zwany jako: Regulamin) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży, w serwisie dostępnym pod adresem www.snws.pl/sklep.pl, prowadzonym firmę SNWS Sp.zo.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9671421822 (dalej zwaną: Sprzedającym).
  • Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
   • adres korespondencyjny: ul. Gdańska 123/2, 86-022 Bydgoszcz
   • adres poczty elektronicznej: [email protected]
  • Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
   • Klient – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedającym umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego www.snws.pl/sklep.pl,
   • Konsument – to klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą; postanowienia dot. Konsumenta, w zakresie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, stosuje się również do przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i zawierają umowę, która nie ma dla nich charakteru zawodowego,
   • Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.snws.pl/sklep
   • Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym, będący przedmiotem, dobrem niematerialnym lub usługą,
   • Treść Cyfrowa – jest to towar obejmujący dane informatyczne zapisane na nośniku materialnym lub niematerialnym.
  • Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
   • formularze zawarte w Sklepie,
   • kontakt telefoniczny,
   • poczta elektroniczna,,
   • korespondencja pocztowa.
 • Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
  • Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie urządzenia komputerowego z przeglądarką internetową, która ma włączoną obsługą javascript oraz plików cookies. 
  • Do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
  • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:
   • roznosić/dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
   • korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych osób, którzy go użytkują,
   • korzystania z treści zawartych w Sklepie Internetowym w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
  • Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Klienta, który w procesie składania zamówienia celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 • Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży
  • W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Sklepu Internetowego, dokonać wyboru przedmiotu zamówienia, używając funkcji „dodaj do koszyka”,  kliknąć przycisk „przejdź do płatności ” a następnie kierować się kolejnymi wyświetlanymi komunikatami.
  • Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu.
  • W celu realizacji zamówienia należy kliknąć na przycisk „kupuję i płacę”, co skutkuje złożeniem Zamówienia i powstaniem obowiązku zapłaty.
  • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
  • Klient ma możliwość dokonania płatności online za pośrednictwem: usługi Tpay dostarczanej przez PayPro SA.
  • Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu 7dni, Sprzedający może anulować zamówienie. 
  • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  • Dostawa przedmiotu zamówienia możliwa jest za pośrednictwem wysyłki przedmiotu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.  
  • Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas składania zamówienia adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
  • Treści Cyfrowe niezapisane na fizycznym nośniku, dostarczane są za pośrednictwem podanej w zamówieniu poczty e-mail.
  • Świadczenie Sprzedającego spełnianie jest w terminie do 14 dni.
 • Prywatność

Aby dowiedzieć się jakie dane Klientów przetwarzamy, w jakich celach oraz jakie w związku z tym przysługują im prawa, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 • Odpowiedzialność Sprzedającego
  • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez jakichkolwiek wad.
  • Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę prawną lub fizyczną.
  • Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z zawartą umową.
  • W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady Towaru, Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
   • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
   • żądania wymiany Towaru na wolny od wad
  • Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający ekspresowo, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był uprzednio wymieniany przez Sprzedawcę.
  • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania Towaru Klientowi.
  • Reklamacje
  • Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową lub związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, należy zgłaszać za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie niniejszym regulaminie.
  • Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
  • W reklamacji należy podać dane Klienta,które umożliwiają realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z umową, jak również informację o żądaniu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, w reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
  • Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności:
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 • Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od:
  • od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – dla umów obejmujących przeniesienie własności rzeczy,
  • od momentu zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 • Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się wzorem dołączonym do Regulaminu.
 • W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 • Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania pisma o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument podczas składania zamówienia.
 • Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru  Sprzedającemu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, tylko do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Rozstrzyganie sporów
  • Wszelkie spory rozstrzygane na tle obecnego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
 • według miejsca zamieszkania pozwanego,
 • według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • według miejsca wykonania umowy.
 • W wypadku zaistnienia sporu między Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową 
  • ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 • Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z zupełnie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu, dzięki której można rozstrzygnąć spór pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
   • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
   • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
   • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
  • Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
  • Regulamin w nowym wydaniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Sklepu.
  • Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym wydaniu, stosuje się dotychczasowe wydanie regulaminu.